REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE ROZRYWKOWEJ

(Wycieczce pojazdami określonymi w pkt I ppkt 2d niniejszego Regulaminu)

 

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do świadczonych przez Organizatora – spółkę SNOWDOO sp. z o.o. z siedzibą w Kościelisku usług polegających na organizacji imprez rozrywkowych – wycieczek pojazdami określonymi w pkt I ppkt 2d niniejszego Regulaminu i regulują one w szczególności zasady świadczenia tych usług, zasady uczestnictwa w takich wycieczkach oraz prawa i obowiązki uczestników tych wycieczek. 
 2. Definicje:
 1. Organizator- SNOWDOO Sp. z o. o. z siedzibą w Kościelisku, ul. Butorów 5, 34-511 Kościelisko, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000707266,.  NIP: 7361726621, REGON: 368889480 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł 
 2. Uczestnik- każda osoba, która zawarła z Organizatorem umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usług polegających na organizacji Imprezy, bądź uczestniczy w takiej Imprezie
 3. Impreza – wycieczka pojazdami określonymi w pkt I ppkt 2d niniejszego Regulaminu po górskich trasach z Przewodnikiem,
 4. Pojazd – quad, UTV, samochód terenowy, skuter śnieżny lub inny podobny pojazd znajdujący się w ofercie Organizatora,
 5. Przewodnik- osoba upoważniona przez Organizatora do przeprowadzenia Imprezy, w tym w szczególności wyboru trasy, podejmowania decyzji co do uczestnictwa Uczestników w Imprezie oraz składania w imieniu Organizatora wiążących oświadczeń woli, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu Imprez oraz niezbędną wiedzę i umiejętności.  
 1. W chwili wydania Pojazdu Uczestnikowi celem udziału przez niego w Imprezie jest on zobowiązany do zapoznania się z jego stanem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Pojazdu, a także informacje o zauważonych usterkach, wadach bądź brakach Uczestnik zobowiązany jest przekazać Przewodnikowi przed rozpoczęciem Imprezy. 
 2. Na czas trwania Imprezy, Uczestnicy mają prawo do korzystania z terenów rekreacyjnych, punktów widokowych, miejsc na ogniska i catering na terenie gminy Kościelisko i Zakopane, których spółka jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny.
 3. Uczestnik dokonujący rezerwacji lub zakupu biletu na uczestnictwo w imprezie rozrywkowej, rezerwuje usługę związaną z wypoczynkiem, gdzie w umowie oznaczono dzień świadczenia usługi. W związku z tym, na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy. Brak możliwości skorzystania przez Uczestnika także z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku braku wystarczającej ilości śniegu nie ma zwrotu, skutery śnieżne zostaną zastąpione quadami 4×4 a program realizowany jest standardowo według scenariusza.

 

 • II. ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 1. Przed udziałem w Imprezie każdy Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w instruktażu, który prowadzony jest przez Przewodnika i obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie, przekazanie niezbędnych informacji w zakresie zasad prowadzenia Pojazdu, zasad bezpieczeństwa przy użytkowaniu Pojazdu oraz reguł postępowania podczas jazy Pojazdem w ramach Imprezy.
 2. Kierujący Pojazdem w trakcie jazdy oraz postoju zobowiązany jest do zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami, zgodnie z informacjami przekazanymi Uczestnikowi podczas instruktażu, a także przekazywanymi podczas jazdy poleceniami Przewodnika. 
 3. Podczas wyprawy Uczestnik zobowiązany jest jechać trasą wyznaczoną przez Przewodnika – tj. tym samym śladem kół, co Przewodnik.
 4. Uczestnik zobowiązany jest podczas jazdy trzymać mocno kierownicę oraz balansować ciałem, aby zachować prawidłowy tor jazdy. 
 5. Podczas jazdy Uczestnik zobowiązany jest cały czas trzymać kierownicę obiema rękami co oznacza, że w trakcie jazdy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności uniemożliwiających kierującemu trzymanie kierownicy obiema rękami, takich jak w szczególności palenie papierosów, korzystanie z telefonu, robienie zdjęć itp. 
 6. Uczestnik zobowiązany jest do jazdy Pojazdem z prędkością  nie większą niż wynikająca z informacji przekazanych Uczestnikowi podczas instruktażu, a także nie większą niż prędkość jazdy Pojazdem narzucona podczas trwania Imprezy przez Przewodnika, bądź niż wynikająca ze wskazówek przekazywanych przez Przewodnika. Uczestnika zobowiązuje ponadto bezwzględny zakaz wyprzedzania pozostałych uczestników Imprezy. 
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacjach , tj. np. w przypadku utraty przez Uczestnika kontroli nad Pojazdem, wystąpienia jakiejkolwiek awarii lub usterki Pojazdu, wjazdu w drzewo, krzaki lub inny pojazd, przewrócenia Pojazdu, najazdu na kamienie lub korzenie, zjechania z trasy należy się natychmiast zatrzymać, wyłączyć silnik Pojazdu i oczekiwać na pomoc Przewodnika. 
 8. Każdy Uczestnik ma prawo rezygnacji z samodzielnej jazdy Pojazdem, jeśli ma jakiekolwiek obawy przed samodzielnym prowadzeniem Pojazdu. 
 9. Każdy Uczestnik podczas Imprezy zobowiązany jest stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń Przewodnika. 

 

 • III. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE
 1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż od chwili przekazania mu Pojazdu odpowiedzialny jest za wszelkie szkody Pojazdu w zakresie w jakim powstały z jego winy, w tym w szczególności na skutek niewłaściwego użytkowania Pojazdu – tj. użytkowania Pojazdu w sposób naruszający jakiekolwiek zasady użytkowania i zasady bezpieczeństwa określone w postanowieniach pkt II niniejszego regulaminu.
 2. Pojazdy nie są ubezpieczone od szkód i zniszczeń, czego Uczestnik jest świadom. 
 3. W przypadku niewłaściwej eksploatacji Pojazdu przez Uczestnika podczas Imprezy lub nieprzestrzegania przez niego zasad użytkowania Pojazdu lub zasad bezpieczeństwa, lub niezastosowania się przez Uczestnika do jakichkolwiek uwag Przewodnika, bądź braku zmiany zachowania przez Uczestnika, pomimo upomnienia ze strony Przewodnika,  Przewodnik ma prawo do natychmiastowego zatrzymania Pojazdu i rozwiązania umowy z takim Uczestnikiem. 
 4. Przed rozpoczęciem Imprezy Przewodnik może żądać okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości oraz wpłaty przez niego kaucji zabezpieczającej w wysokości 1000 zł celem zabezpieczenia roszczeń Organizatora o zapłatę przez Uczestnika ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora. W przypadku stwierdzenia szkód lub uszkodzeń Pojazdu w wyniku jego oględzin po zakończonej Imprezie wpłacona przez Uczestnika kaucja zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet kosztów jego naprawy. 
 5. Do prowadzenia Pojazdu wymagane jest prawo jazdy kat. B, każdy Uczestnik odpowiada osobiście w przypadku kontroli drogowej według przepisów Kodeksu Drogowego, także w zakresie prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 6. Za odstępowanie Pojazd osobom trzecim, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.  
 7. Wszelkie opłaty ustalone są za realizację programu w określonym czasie i nie uwzględnią faktycznego czasu pracy Pojazdów. 
 8. W cenę wliczone jest: użytkowanie Pojazdu na wyznaczonej trasie, paliwo oraz opieka Przewodnika. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, czasu trwania wycieczki, a także zmian w programie wynikających z warunków pogodowych lub terenowych.  
 10. Wobec osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu przewodnik ma prawo zatrzymania pojazdu i rozwiązania umowy, bez zwrotu dokonanych opłat. 

 

 • IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA
 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, znajdujące się w Pojeździe podczas wyprawy. 
 2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy Pojazdem Uczestnik zobowiązany jest ubrać na głowę kask i używać go przez cały czas trwania jazdy Pojazdem. 
 3. Po zakończeniu Imprezy Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu Organizatorowi w stanie niepogorszonym, wyłączając ewentualne zużycie powstałe na skutek właściwego użytkowania Pojazdu, tj. w szczególności zgodnie z jego przeznaczeniem. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie brak części lub wyposażenia Pojazdu stwierdzone przez Organizatora po zakończeniu Imprezy, jak również za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora na skutek niewłaściwego użytkowania Pojazdu przez Uczestnika, powstałe z jego winy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej sporządzony zostanie protokół oględzin Pojazdu, w którego treści w szczególności określony zostanie zakres braków bądź uszkodzeń oraz Pojazdu oraz wycena stwierdzonych uszkodzeń dokonywana na podstawie wiedzy i doświadczenia przewodnika i głównego mechanika oraz oficjalnego cennika dealera firmy can-am, który został przedstawiony Uczestnikowi do zapoznania się wraz z niniejszym Regulaminem. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w zdaniu powyżej przez Uczestnika, protokół ten zostanie podpisany wyłącznie przez Organizatora (lub upoważnioną przez niego osobę). 
 4. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu Pojazdu przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztami naprawy stwierdzonych uszkodzeń Pojazdu, a w szczególności, lecz nie wyłącznie takich jak: przygięte lub rozbite elementy karoserii, rozbite lampy, uszkodzenia kół, uszkodzenia wewnątrz Pojazdu, porysowania, a także wszelkich innych szkód powstałych z jego winy w tym spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu tj. nieprzestrzeganiem przez Uczestnika zasad bezpieczeństwa lub instruktażu przekazanych przez Przewodnika, bądź niezastosowaniem się do poleceń Przewodnika.